Na osnovu člana 69. Propozicija takmičenja Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga i Odluke o načinu popunjavanja slobodnih mesta u fudbalskim i futsal ligama na nivou teritorijanih fudbalskih saveza (Služeni list FS Srbije „Fudbal“ broj 13 od 16.06.2021. godine), Izvršni odbor Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga dana 27.07.2021. godine doneo je odluku o raspisivanju javnog poziva za podnošenje obavezujućih ponuda klubova za popunu Mačvanske okružne lige.
Ponudu mogu podneti klubovi neposredno nižeg stepena takmičenja i to članovi Međuopštinskih liga Jadar, Mačva i Pocerina koji su shodno Propozicijama takmičenja Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga u sastavu tih liga za takmičarsku sezonu 2021/2022.
Rok za podnošenje ponuda dva dana (48 sati) neposredno u kancelariju saveza od strane ovlašćenog zastupnika kluba ili lica koje je klub ovlastio (ovlašćenje mora biti potpisano od strane zastupnika kluba i overeno pečatom kluba).
Po isteku roka Sekretarijat Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga sa stručnom službom će u prisustvu predstavnika klubova koji su podneli ponude formirati listu najpovoljnijih ponuda i proslediti Izvršnom odboru fudbalskog saveza Mačvanskog okruga na usvajanje.
Ponuda mora da sadrži naziv kluba, sedište, PIB i iznos novčane naknade koju je klub spreman da uplati na račun saveza kako bi stekao pravo da se takmiči u ligi u kojoj se slobodno mesto pojavailo.
U slučaju da klub odustane od svoje ponude i ne uplati novac u roku određenom u Odluci o popunjavanju slobodnog mesta, klub gubi pravo takmičenja u konkretnoj ligi i raspoređuje se u takmičenje koje je dva stepena niže od takmičenja u koje je hteo da stupi podnošenjem ponude.
Ponuda mora biti potpisana od strane zastupnika kluba, overena pečatom kluba i na pozadini koverte obavezno napisati „NE OTVARATI“.
Ponude koje ne ispunjavaju gore navedene uslove neće biti razmatrane.
Najpovoljnija ponuda odnosno najveći ponuđen iznos naknade mora biti uplaćen u roku od tri dana od Odluke Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga o popunjavanju slobodnog mesta u Mačvanskoj okružnoj ligi.
Po svim ostalim pitanjima primenjuje se Odluka o načinu popunjavanja slobodnih mesta u fudbalskim i futsal ligama na nivou teritorijanih fudbalskih saveza (Služeni list FS Srbije „Fudbal“ broj 13 od 16.06.2021. godine).
Ovaj javni poziv biće objavljen na sajtu Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga.
Obrazloženje

Fudbalski klub „Mladost“ iz Donjeg Dobrića dostavio je dana 26.07.2021. godine dopis putem elekronske pošte Fudbalskom savezu Mačvanskog okruga da istupa iz takmičenja u Mačvanskoj okružnoj ligi za sezonu 2021/2022 godine.
Shodno Propozicijama takmičenja Fudbalskog saveza Mačvanskog okruga i Odluke o načinu popunjavanja slobodnih mesta u fudbalskim i futsal ligama na nivou teritorijalnih fudbalskih savaza (Služeni list FS Srbije „Fudbal“ broj 13 od 16.06.2021. godine) raspisan je javni poziv.

Fudbalski savez
Mačvanskog okruga
Dragoslav Josipović s.r
predsednik